Zpravodaj

Proč je dobré mít v době odkladu splátek…

S nástupem koronaviru banky z vlastní iniciativy umožňovaly lidem odklad splátek úvěrů. Později vláda vyhlásila zákonné moratorium na splátky úvěrů a klienti se mohli rozhodnout, zda využijí 3 nebo 6 měsíčních splátkových prázdnin. Je potřeba však počítat s tím, že délka splácení se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou běžel odklad splátek. A vzhledem k tomu, že je jistina úvěru i nadále úročena, tak také o dobu nutnou ke splacení úroků, které budou nabíhat po dobu odkladu.

v pátek
Kdo může mluvit do vzhledu vašeho domu?

Kupujete-li pozemek, často již máte vysněný, či přímo vybraný vzhled domu, který na něm bude stát. Ne vždy se ale musí podařit prosadit právě takový typ stavby, jaký jste si vybrali. Zabránit vám v tom může regulační plán. A nejen on.

ve středu
Virtuální prohlídka nemovitosti zvyšuje šanci…

Virtuální prohlídka nemovitosti byla do nedávna spíše výjimkou. V posledních měsících její význam vzrůstá. Je to totiž skvělý nástroj, jak si nemovitost prohlédnout na dálku. Výhod virtuální prohlídky je však podstatně více.

v úterý

RK KLIKA - Koperníkova 2658/41, 301 00 Plzeň - tel: +420 777 248 383, e-mail: info@rkklika.cz

 
 
\\r\\n
\\r\\n  \\r\\n
\\r\"},\"175\":{\"guid\":\"175\",\"fcomp\":\"2104\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"

Zpravodaj

\"},\"185\":{\"guid\":\"185\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"195\":{\"guid\":\"195\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"205\":{\"guid\":\"205\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"215\":{\"guid\":\"215\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"265\":{\"guid\":\"265\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"235\":{\"guid\":\"235\",\"fcomp\":\"2024\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"245\":{\"guid\":\"245\",\"fcomp\":\"2129\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"255\":{\"guid\":\"255\",\"fcomp\":\"2129\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"295\":{\"guid\":\"295\",\"fcomp\":\"2400\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
Pro\\u010d je dobr\\u00e9 m\\u00edt v dob\\u011b odkladu spl\\u00e1tek…

S n\\u00e1stupem koronaviru banky z vlastn\\u00ed iniciativy umo\\u017e\\u0148ovaly lidem odklad spl\\u00e1tek \\u00fav\\u011br\\u016f. Pozd\\u011bji vl\\u00e1da vyhl\\u00e1sila z\\u00e1konn\\u00e9 moratorium na spl\\u00e1tky \\u00fav\\u011br\\u016f a klienti se mohli rozhodnout, zda vyu\\u017eij\\u00ed 3 nebo 6 m\\u011bs\\u00ed\\u010dn\\u00edch spl\\u00e1tkov\\u00fdch pr\\u00e1zdnin. Je pot\\u0159eba v\\u0161ak po\\u010d\\u00edtat s t\\u00edm, \\u017ee d\\u00e9lka spl\\u00e1cen\\u00ed se adekv\\u00e1tn\\u011b prodlou\\u017e\\u00ed o dobu, po kterou b\\u011b\\u017eel odklad spl\\u00e1tek. A vzhledem k tomu, \\u017ee je jistina \\u00fav\\u011bru i nad\\u00e1le \\u00faro\\u010dena, tak tak\\u00e9 o dobu nutnou ke splacen\\u00ed \\u00farok\\u016f, kter\\u00e9 budou nab\\u00edhat po dobu odkladu.

v p\\u00e1tek
Kdo m\\u016f\\u017ee mluvit do vzhledu va\\u0161eho domu?

Kupujete-li pozemek, \\u010dasto ji\\u017e m\\u00e1te vysn\\u011bn\\u00fd, \\u010di p\\u0159\\u00edmo vybran\\u00fd vzhled domu, kter\\u00fd na n\\u011bm bude st\\u00e1t. Ne v\\u017edy se ale mus\\u00ed poda\\u0159it prosadit pr\\u00e1v\\u011b takov\\u00fd typ stavby, jak\\u00fd jste si vybrali. Zabr\\u00e1nit v\\u00e1m v tom m\\u016f\\u017ee regula\\u010dn\\u00ed pl\\u00e1n. A nejen on.

ve st\\u0159edu
Virtu\\u00e1ln\\u00ed prohl\\u00eddka nemovitosti zvy\\u0161uje \\u0161anci…

Virtu\\u00e1ln\\u00ed prohl\\u00eddka nemovitosti byla do ned\\u00e1vna sp\\u00ed\\u0161e v\\u00fdjimkou. V posledn\\u00edch m\\u011bs\\u00edc\\u00edch jej\\u00ed v\\u00fdznam vzr\\u016fst\\u00e1. Je to toti\\u017e skv\\u011bl\\u00fd n\\u00e1stroj, jak si nemovitost prohl\\u00e9dnout na d\\u00e1lku. V\\u00fdhod virtu\\u00e1ln\\u00ed prohl\\u00eddky je v\\u0161ak podstatn\\u011b v\\u00edce.

v \\u00fater\\u00fd
\"},\"325\":{\"guid\":\"325\",\"fcomp\":\"2020\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"485\":{\"guid\":\"485\",\"fcomp\":\"2030\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"495\":{\"guid\":\"495\",\"fcomp\":\"3120\",\"ver\":\"1\",\"stat\":false,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"

Prodej byt\\u016f

Domy

Rekreace

Gar\\u00e1\\u017ee

Pron\\u00e1jem byt\\u016f

Komerce

Pozemky

Ostatn\\u00ed

\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n\\r\\n
\\r\\n HLEDAT\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n  \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n \\r\\n
\\r\\n\\r\\n \\r\\n
\\r\\n \"},\"505\":{\"guid\":\"505\",\"fcomp\":\"3000\",\"ver\":\"1\",\"stat\":false,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"1\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n \\r\\n \\r\\n \\r\\n \\r\\n \\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n  \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n pozemek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n V r\\u00e1mci insolven\\u010dn\\u00edho \\u0159\\u00edzen\\u00ed V\\u00e1m nab\\u00edz\\u00edme k prodeji pozemek v T\\u0159ebovic\\u00edch, okr. \\u00dast\\u00ed nad Orlic\\u00ed. Jedn\\u00e1 se o pozemek p.\\u010d. st. 195/2 o v\\u00fdm\\u011b\\u0159e 173\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 485 000K\\u010d\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n mal\\u00fd objekt / gar\\u00e1\\u017e\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Nab\\u00edz\\u00edme k prodeji gar\\u00e1\\u017e v parkovac\\u00edm dom\\u011b v Praze, Nu\\u0161lova ul. Jedn\\u00e1 se o samostatnou jednotku/gar\\u00e1\\u017e o vel. 15 m2 v p\\u0159\\u00edzem\\u00ed parkovac\\u00edho domu.\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 680 000K\\u010d\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n hotel / penzion / restaurace\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Nab\\u00edz\\u00edme k prodeji zavedenou restauraci Na \\u010cabard\\u011b v Blovic\\u00edch. Jedn\\u00e1 se o prodej cel\\u00e9 nemovitosti jako celku, kter\\u00e1 zcela p\\u0159edstavuje provoz\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 7 000 000K\\u010d\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n pozemek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Nab\\u00edz\\u00edme k prodeji pozemek na okraji Blatn\\u00e9 v K\\u00da Ma\\u010dkov. Jedn\\u00e1 se o pozemek p.\\u010d 1209 o v\\u00fdm\\u011b\\u0159e 2.243 m2, kter\\u00fd p\\u0159\\u00edmo navazuje na SOU Blatn\\u00e1. Dle\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 400K\\u010d za m2\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n d\\u016fm / vila\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n V r\\u00e1mci insolven\\u010dn\\u00edho \\u0159\\u00edzen\\u00ed V\\u00e1m nab\\u00edz\\u00edme k prodeji d\\u016fm ve Star\\u00e9m Ji\\u0159\\u00edkov\\u011b u Rumburku. Jedn\\u00e1 se o d\\u016fm ve \\u0161patn\\u00e9m technick\\u00e9m stavu na pozemku\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 392 000K\\u010d\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n RD Je\\u017eovy\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n d\\u016fm / vila\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Nab\\u00edz\\u00edme k prodeji rodinn\\u00fd d\\u016fm v obci Je\\u017eovy. Jedn\\u00e1 se o \\u010d\\u00e1ste\\u010dn\\u011b podsklepen\\u00fd RD, v 1. NP je prostorn\\u00e1 vstupn\\u00ed chodba s \\u0161atnou a schodi\\u0161t\\u011bm do\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n cena v RK\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n pozemek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Nab\\u00edz\\u00edme k prodeji pozemky v K\\u00da Ma\\u010dkov. Jedn\\u00e1 se o soubor pozemk\\u016f r\\u016fzn\\u00e9 povahy a vyu\\u017eit\\u00ed o celkov\\u00e9 v\\u00fdm\\u011b\\u0159e 14.747 m2. Pozemky p.\\u010d. 1209, 1186\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 120K\\u010d za m2\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n byt\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Dovolujeme si V\\u00e1m nab\\u00eddnout k prodeji byt o dispozici 1+kk v Kra\\u0161ovsk\\u00e9 ul. v Plzni. Jedn\\u00e1 se o prostorn\\u00fd a sv\\u011btl\\u00fd byt ve 4. pat\\u0159e (5. NP) o v\\u00fdm\\u011b\\u0159e\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 1 490 000K\\u010d\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n rezervace\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n d\\u016fm / vila\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Nab\\u00edz\\u00edme V\\u00e1m k prodeji novostavbu jedine\\u010dn\\u00e9ho modern\\u00edho domu v Zahradn\\u00ed ul., ve M\\u011bst\\u011b Tou\\u0161kov. Jedn\\u00e1 se o montovanou d\\u0159evostavbu, kter\\u00e1 svou\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 4 960 000K\\u010d\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n aktivn\\u00ed\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\\"Obr\\u00e1zek\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n d\\u016fm / vila\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n prodej\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n Nab\\u00edz\\u00edme V\\u00e1m k prodeji d\\u016fm v Pra\\u017esk\\u00e9 ul. v \\u00dast\\u00ed nad Labem. Jedn\\u00e1 se o podsklepenou budovu se t\\u0159emi nadzemn\\u00edmi podla\\u017e\\u00edmi a vyu\\u017eit\\u00fdm podkrov\\u00edm\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n 4 340 000K\\u010d\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n v\\u010detn\\u011b provize, v\\u010detn\\u011b pr\\u00e1vn\\u00edho servisu\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n realizov\\u00e1n\\u2026\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n \\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n

\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\"},\"846\":{\"guid\":\"846\",\"fcomp\":\"2201\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n

\\r\\n \\\"\\\"\\r\\n

\\r\\n
\"}}}');