Nabídka neexistuje

Naše tipy

Zpravodaj

Proč je dobré mít v době odkladu splátek…

S nástupem koronaviru banky z vlastní iniciativy umožňovaly lidem odklad splátek úvěrů. Později vláda vyhlásila zákonné moratorium na splátky úvěrů a klienti se mohli rozhodnout, zda využijí 3 nebo 6 měsíčních splátkových prázdnin. Je potřeba však počítat s tím, že délka splácení se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou běžel odklad splátek. A vzhledem k tomu, že je jistina úvěru i nadále úročena, tak také o dobu nutnou ke splacení úroků, které budou nabíhat po dobu odkladu.

v pátek
Kdo může mluvit do vzhledu vašeho domu?

Kupujete-li pozemek, často již máte vysněný, či přímo vybraný vzhled domu, který na něm bude stát. Ne vždy se ale musí podařit prosadit právě takový typ stavby, jaký jste si vybrali. Zabránit vám v tom může regulační plán. A nejen on.

ve středu
Virtuální prohlídka nemovitosti zvyšuje šanci…

Virtuální prohlídka nemovitosti byla do nedávna spíše výjimkou. V posledních měsících její význam vzrůstá. Je to totiž skvělý nástroj, jak si nemovitost prohlédnout na dálku. Výhod virtuální prohlídky je však podstatně více.

v úterý

RK KLIKA - Koperníkova 2658/41, 301 00 Plzeň - tel: +420 777 248 383, e-mail: info@rkklika.cz

 
 
\\r\\n
\\r\\n  \\r\\n
\\r\"},\"155\":{\"guid\":\"155\",\"fcomp\":\"3100\",\"ver\":\"1\",\"stat\":false,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"1\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\\n
\\r\"},\"165\":{\"guid\":\"165\",\"fcomp\":\"2104\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"

Na\\u0161e tipy

\"},\"175\":{\"guid\":\"175\",\"fcomp\":\"2104\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"

Zpravodaj

\"},\"185\":{\"guid\":\"185\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"195\":{\"guid\":\"195\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"205\":{\"guid\":\"205\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"215\":{\"guid\":\"215\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"265\":{\"guid\":\"265\",\"fcomp\":\"2023\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"235\":{\"guid\":\"235\",\"fcomp\":\"2024\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"245\":{\"guid\":\"245\",\"fcomp\":\"2129\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"255\":{\"guid\":\"255\",\"fcomp\":\"2129\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"295\":{\"guid\":\"295\",\"fcomp\":\"2400\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"
Pro\\u010d je dobr\\u00e9 m\\u00edt v dob\\u011b odkladu spl\\u00e1tek…

S n\\u00e1stupem koronaviru banky z vlastn\\u00ed iniciativy umo\\u017e\\u0148ovaly lidem odklad spl\\u00e1tek \\u00fav\\u011br\\u016f. Pozd\\u011bji vl\\u00e1da vyhl\\u00e1sila z\\u00e1konn\\u00e9 moratorium na spl\\u00e1tky \\u00fav\\u011br\\u016f a klienti se mohli rozhodnout, zda vyu\\u017eij\\u00ed 3 nebo 6 m\\u011bs\\u00ed\\u010dn\\u00edch spl\\u00e1tkov\\u00fdch pr\\u00e1zdnin. Je pot\\u0159eba v\\u0161ak po\\u010d\\u00edtat s t\\u00edm, \\u017ee d\\u00e9lka spl\\u00e1cen\\u00ed se adekv\\u00e1tn\\u011b prodlou\\u017e\\u00ed o dobu, po kterou b\\u011b\\u017eel odklad spl\\u00e1tek. A vzhledem k tomu, \\u017ee je jistina \\u00fav\\u011bru i nad\\u00e1le \\u00faro\\u010dena, tak tak\\u00e9 o dobu nutnou ke splacen\\u00ed \\u00farok\\u016f, kter\\u00e9 budou nab\\u00edhat po dobu odkladu.

v p\\u00e1tek
Kdo m\\u016f\\u017ee mluvit do vzhledu va\\u0161eho domu?

Kupujete-li pozemek, \\u010dasto ji\\u017e m\\u00e1te vysn\\u011bn\\u00fd, \\u010di p\\u0159\\u00edmo vybran\\u00fd vzhled domu, kter\\u00fd na n\\u011bm bude st\\u00e1t. Ne v\\u017edy se ale mus\\u00ed poda\\u0159it prosadit pr\\u00e1v\\u011b takov\\u00fd typ stavby, jak\\u00fd jste si vybrali. Zabr\\u00e1nit v\\u00e1m v tom m\\u016f\\u017ee regula\\u010dn\\u00ed pl\\u00e1n. A nejen on.

ve st\\u0159edu
Virtu\\u00e1ln\\u00ed prohl\\u00eddka nemovitosti zvy\\u0161uje \\u0161anci…

Virtu\\u00e1ln\\u00ed prohl\\u00eddka nemovitosti byla do ned\\u00e1vna sp\\u00ed\\u0161e v\\u00fdjimkou. V posledn\\u00edch m\\u011bs\\u00edc\\u00edch jej\\u00ed v\\u00fdznam vzr\\u016fst\\u00e1. Je to toti\\u017e skv\\u011bl\\u00fd n\\u00e1stroj, jak si nemovitost prohl\\u00e9dnout na d\\u00e1lku. V\\u00fdhod virtu\\u00e1ln\\u00ed prohl\\u00eddky je v\\u0161ak podstatn\\u011b v\\u00edce.

v \\u00fater\\u00fd
\"},\"395\":{\"guid\":\"395\",\"fcomp\":\"2020\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"485\":{\"guid\":\"485\",\"fcomp\":\"2030\",\"ver\":\"1\",\"stat\":true,\"attr\":null,\"once\":\"0\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"\"},\"845\":{\"guid\":\"845\",\"fcomp\":\"3011\",\"ver\":\"1\",\"stat\":false,\"attr\":{\"class\":\"liv\"},\"once\":\"1\",\"vueTemp\":false,\"vueVars\":false,\"html\":\"Nab\\u00eddka neexistuje\\r\"}}}');